Vad får klimatförändringarna för följder? På kort och lång sikt? Lokalt och globalt?

Följderna av klimatförändringarna visar sig på olika sätt. T ex har den globala medeltemperaturen stigit markant, vilket inte är naturligt om man tittar bakåt och vilket kan bli en mardröm om den fortsätter att stiga i samma takt.


Jordbruket kommer att möta flera förändringar. I och med att det blir varmare blir det fler frostfria dygn per år på fler ställen. Det behövs 180-250 (?!) frostfria dygn per år för att jordbruket ska fungera. Denna temperaturökning innebär att man kan börja odla på "nya" ställen och att många kommer att behöva lägga om sina grödor. För att gå in djupare och tänka i sk "mardrömsscenario" - i detta fall att permafrostområden (där det ständigt är frost och tjäle i marken) skulle värmas upp. Om detta skulle hända skulle tjälen i marken smälta och bli vatten. Frågan är då om dessa områden kommer att bli sumpiga eller om vattnet kommer att rinna ner i grunden och kunna utvinnas/användas. Om det blir sumpigt kommer det att bli svårt att odla något där då insekts- och svampangrepp är välkommet i varma och blöta klimat. Om vattnet däremot rinner ner i grunden blir möjligheterna för välfungerat bruk stort. De goda vattentillgångarna och den bördiga jorden är bra för såväl jord- som skogsbruk. Till detta behövs det då jord- och skogsbrukare. Intresset lär vara stort och i området finns kanske bristande kunskaper hos den inhemska befolkningen. Detta då de tidigare inte haft någon jord att bruka och då inte heller haft intresse av denna kunskap. Människor vars egna jord blir sämre av klimatförändringarna kommer förmodligen att intressera sig av dessa bruksområden. Detta är ännu en följd av klimatförändringarna - människor kommer att behöva eller vilja förflytta sig men mer in på det sen. Nu mer om jord- och skogsbruket. (Man tror att klimatförändringarna kommer att medföra en spridning av föroreningar och algblomning. Detta p g a olika mänskliga aktiviteter vid avrinningsområden som jag dock inte väljer att gå in på.) Ett mildare klimat borde alltså gynna åtminstone skogsbruket då tillväxten kan komma igång tidigare på våren. Detta kan dock få följder som ökad risk för frostskador, hämning av vattenbrist, stormfällningar (p g a mindre tjäle i marken och andra vindförhållanden) och höjda grundvattennivåer.

image32Skogsbränder kan också komma att bli mer vanligt. Detta har vi redan sett i många sydeuropeiska länder under de senaste somrarna där också översvämningar har varit ett problem orsakat av klimatförändringarna. Södra Europa kommer senare att få allt mindre nederbörd och en stigande temperatur (förmodligen 4,5 genomsnittsgrader varmare i Spanien till 2080), vilket alltså kommer att medföra fler bränder. Norra Europa däremot kommer värmen däremot inte stiga lika markant som i södra delarna, kommer att få mer nederbörd och havsytan kommer förmodligen också att stiga. Dessa temperaturökningar kommer att medföra flytt för många som sagt. Flytt såväl för människor som för djur och växter. Djur och växter kommer att flytta till det klimat de trivs bäst, vilket ofta är mildare klimat. Grödorna kommer förmodligen att se annorlunda ut överallt i världen i samband med att temperaturen stiger. Sverige kommer tvingas att ändra sina grödor men kommer förmodligen att få bättre avkastning, kanske flera skördar om året. Dock kan detta varmare och fuktigare klimat att medföra skadegörelse i form av sjukdomar, svamp och liknande. För att rädda våra grödor kommer vi då eventuellt att behöva bekämpningsmedel, förhoppningsvis miljövänliga sådana! Fisket kommer också att se ut på ett annat sätt, nya arter från sydligare breddgrader kommer nog att finnas på kartan. Dessa förändringar kommer att ske såväl globalt som lokalt och kommer förmodligen att hålla i sig men såklart fortsätta utvecklas.


Att vattenytan förmodligen kommer att stiga har jag nämnt tidigare i texten. Denna höjning beror på att våra glaciärer och i värsta fall också polarisar kommer att smälta samt att då vattnets temperatur stiger ökar också vattnets volym. Områden vid sjöar och vattendrag samt vid kuster kommer p g a detta utsättas för översvämningar och kanske till och med till viss grad läggas under ytan. Om den globala medeltemperaturen höjs med 5 grader på 100 år, vilket vore mardrömsscenariot och inte helt omöjligt, då skulle polarisarna smälta. Om polarisarna smälter kommer alltså en del av jordens landyta läggas under vatten. Detta skulle vara förödande för jordbruket, ekonomin, hamnar och klimatet(!). Det skulle kosta pengar om en stad med fungerande hamn, jordbruk, handel och allt vad en stad innebär. Nya bostäder, arbeten och hamnar måste ordnas om detta händer. Fler människor måste också samsas om mindre plats. Mindre plats skapar ytterligare problem för odling, som många faktiskt livnär sig på, då alla inte kan få den mark man behöver/vill ha.

Att polarisarnas bortgång skulle vara förödande för klimatet kan enkelt förklaras genom att isarna har reflekterat så mycket värme (läs om växthuseffekten) men att vattnet istället absorberar denna värme som förut reflekterats. När värmen gör detta förstår ni själva vad som händer - det blir varmare!Något som kan ses som positivt med klimatförändringarna och den höjda temperaturen är det faktum att vi inte kommer att få extremt kalla vintrar och därför inte heller behöver lika mycket energi för att värma upp våra hus. Istället kommer vi att behöva kyla ner dem på sommaren, som förmodligen kommer att bli varm. Med ett mildare klimat och en längre växtsäsong har vi större potential för att producera mer biomassa och därmed producera mer bioenergi. Denna bioenergi kan vi använda istället för att förbränna fossila bränslen, exempelvis som bränsle i våra bilar. Om vi dessutom skulle utveckla solenergin kommer vi att kunna utnyttja denna då vi förmodligen kommer att få se mer sol i framtiden. Vattenkraften är den energikälla som kommer att påverkas mest av klimatet. Ändrad nederbörd och mer smält snö kommer att leda till ändrade tillrinningar och alltså också ändrade förutsättningar för produktion. De milda och korta vintrarna är för vattenkraften såklart en fördel och dessa ändrade klimatförutsättningar kommer också att påverka vindkraften positivt. Dock kan det ske större besvär, t ex stormar och alltför utbredd isning som kan påverka dessa kraftverk negativt.Turismen kommer också att påverkas av klimatförändringarna, vad händer om; Våra fjäll kanske försvinner? Det blir för varmt att åka till Medelhavsländerna? Östersjön drabbas av kraftig algblomning?


Spridning av sjukdomar gynnas av en höjd temperatur och förändringar i nederbörden, kan bli farligt.


Priserna kommer att höjas, vi får mindre pengar kvar till annat, vilket i sin tur leder till minskad konsumtion, vilket i sin tur leder till arbetslöshet, vilket i sin tur leder till hårdare konkurrens om resurser.
  

image31Korallrev kommer att dö till följd av förändringarna. Dessa är viktiga då de är oerhört artrika vilket medför biologisk mångfald, fiskar leker där (och är alltså viktigt för fisket och ekonomin) och de fungerar som vågbrytare. Dessa hotas av flera saker; Turism, fisket och klimatförändringarna. Klimatförändringarna medför att korallerna bleks, växthusgaserna medför att kalkprocessen blir störd och om vattenytan höjs kommer korallerna inte att överleva då de är beroende av solljus. Korallreven är alltså viktiga för både oss människor och alla djur och växter som lever där. Reven är också ett naturligt skydd mot erosion av stränderna och om dessa försvinner kan vissa öar komma att spolas bort.

  

Som så många gånger tidigare kommer de fattiga att drabbas hårdast av dessa förändringar då de inte har samma förutsättningar och resurser som det behövs för att bygga upp städer igen.

U-länderna försöker allt de kan att vara som i-länderna. Vi kan inte hindra de, vi är deras förebilder. Vi kan alltså inte hindra dem utan kan endast försöka ändra på oss själva så att de senare också gör som vi. Ett steg på vägen är Kyotoprotokollet. Klicka här för att läsa vad Kyotoprotokollet innebär.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0